Team

Griet D'hoop

zaakvoerder & projectcoördinator / manager

 

De humaniora studies, Latijnse, volgde Griet in de Bron, Tielt. Vervolgens studeerde zij in 1ste instantie af aan de faculteit Psychologie & Ped. Wet. aan de UGent, cum laude & deed research i.h.k.v. haar masterproef inzake mensenrechten in de Republik of Moldova (cfr. zowel op niveau van weeshuizen, voorzieningen, ziekenhuizen, onderwijs, universiteiten, mensenrechtenorganisaties (lokaal & internationaal) als het ministerie & beleid in afstemming met het Europese Verdrag / United Nations).

 

Griet behaalde bovendien ook het diploma in de Academisch Initiële Lerarenopleiding (cfr. AILO) waarvoor ze stage liep in de Arteveldehogeschool als docent studenten verpleegkunde, summa cum laude.

 

In de daaropvolgende jaren was zij binnen de zorgsector actief als middenkaderlid (cfr. directieteam - verantwoordelijke zorg) en bouwde vrijwel meteen regionale overkoepelende projecten uit binnen de fusie van meerdere vzw's in Zuid-West-Vlaanderen. Griet contribueerde op jonge leeftijd reeds op Europees en internationaal niveau, dit in de congresgroep EFeCT (the European Federation of Conflict Management in Education and Care) én zette zich jarenlang in voor kinderen & jongeren uit bijzondere jeugdzorg en kwetsbare opvoedingssituaties met in het verlengde jeugdrechtbankcases (cfr. VOS & MOF ~ jeugdhulp versus jeugddelinquentie & preventie en countainment versus unilateraal curatief & repressief model).

 

Gezien de interesse in verdere overkoepelende en beleidsmatige projectuitbouw, ambieerde Griet, gelijklopend met haar professionele werkzaamheiden, de opleiding master Toegepaste Economische Wetenschappen met een specialisatie in het management van social profit - gezondheidszorg aan de UGent, cum laude. Zij liep daarenboven tegelijkertijd haar internship bij internationale en Europese financiën én de Nationale Bank te Brussel, magna cum laude. Het internship had trouwens nauw verband met haar masterproef inzake goed beleid & degelijk bestuur : "Governance of International Organisations. Case study : Internationaal Monetair Fonds (IMF)".

 

Bijkomend deed Griet ervaring op in een consultancy positie Finance & Build, social profit bij een studiebureau met vestigingen in geheel Vlaanderen. Samen met collega-architecten, ingenieurs, ruimtelijke en milieuadviseurs werkte zij projecten uit in de zorgsector en nam binnen haar team het advies op financieel en juridisch-exploitatiegericht vlak op.

Vermits een onafhankelijke adviespositie Griet nauw aan het hart lag, richtte zij haar eigen onderneming op, HEOS Consulting, waarbij de klanten vrij zijn in de keuze van architect en ingenieurs. Haar kantoor is sinds 2017 gevestigd te Torhout.

Sinds april 2021 werd Griet tevens benoemd als bestuurder binnen de Raad van Bestuur van vzw Fiola & waakt zij mee over de kwaliteit & continuïteit van een organisatie met ong. 200 personeelsleden & meer dan 2.500 cliënten, verspreid over 9 vestigingen.

 

Ook voorheen engageerde Griet zich vrijwillig voor meer dan 10 jaar in de Leo Club Waregem (cfr. jongadolescentenafdeling Lions Club) waarvan ze voor 8 jaar een bestuursambt opnam gaande van social commissioner, secretaris tot voorzitter - een serviceclub ten behoeve van personen met een beperking. Complementair zette Griet mede haar schouders onder de oprichting van de vrouwelijke Lions Club Ascot - Waregem.

 

 

Het kantoor investeert bovendien in vaste samenwerkingen met diverse professionelen, d.i. advocaten, boekhouders-fiscalisten, e.a. i.f.v. specifieke opdrachten inzake Wet op Overheidsopdrachten, contractuele overeenkomsten, rechtspraak (aanvullend op de eigen kennis inzake wetgeving, Vlaams & federaal), cases i.h.k.v. fiscaliteit (complementair aan het eigenlijk indienen van rulingsaanvragen), etc. teneinde de cliënt zo goed als mogelijk én correct te kunnen ondersteunen. 

 

In het team kan HEOS Consulting rekenen op Kevin Schroeven (bouwtechnisch tekenaar & 3D modelling), Els Van Kerrebroeck  (ondersteuning administratie en marktonderzoek), Geert Eggermont (onroerend erfgoedspecialist) & Britney Vanneste (assistentie).

 

Kevin Schroeven

bouwtechnisch tekenaar & 3D modelling

 

Kevin studeerde in 1999 in de ‘Architecturale vormgeving’ (Antwerpen) en schoolde zich bij in onder meer Autocad, Revit en Solidworks.


Hij was tot in 2008 actief in een engineeringkantoor & betonbedrijf  waar hij onder meer stabiliteitsplannen, ontwerptekeningen, as-built plannen en later ook meetstaten, wapenings- en bekistingstekeningen voor betonelementen opmaakte.


Tussen 2008 en 2017 nam hij de functie ‘werfleider grond-saneringen’ op waar hij praktijkervaring opbouwde in afbraak, ontgraving, waterzuiveringen, grondopslag, rioleringswerken en wegenbouw.

 

Sinds 2018 (Scan&Design) ondersteunt hij HEOS Consulting als bouwtechnisch tekenaar bij het uittekenen van voorontwerpen, volumestudies, inplantingsplannen & 3D.


Kevin deed bovendien tussen 2010 en 2017 vrijwilligerswerk als brandweerman en ambulancier.

 

Els Van Kerrebroeck

ondersteuning administratie en marktonderzoek

 

Els studeerde af als Master Vertaler Nederlands-Frans-Duits te Gent in 1991. Aansluitend volgde ze een Postgraduaat Bedrijfskennis en -communicatie & bouwde meer inzicht op in economie en het bedrijfsleven.


Ze was meer dan 25 jaar actief in commercieel-administratieve jobs bij zowel een KMO, een vzw als een multinational. Ze werkte onder meer 6 jaar bij vzw Vorm, een bedrijf dat opleidingen aanbiedt voor de zorgsector. Ze richtte in 2018 Some1Else op ter ondersteuning van adviesbureaus en bedrijven.


Els neemt voor HEOS Consulting kwalitatieve projectassistentie op wanneer grotere dossiers onder tijdsdruk mee opgevolgd moeten worden (cfr. data-verzameling, marktonderzoek, research,…).

 

Geert Eggermont

onroerend erfgoedspecialist

 

Geert studeerde in 1999 af in de Archeologie aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Geruime tijd was hij binnen de sector actief als prospectie-archeoloog in Nederland. Hij bouwde zijn deskundigheid ook uit op vlak van inventarisatie van landschappen en landschapsreconstructie. 

 

Vervolgens behaalde Geert in 2007 een ManaMa in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aan de Sint-Lucas Hogeschool Gent teneinde aan de slag te gaan binnen een gespecialiseerd studiebureau, waar mits de combinatie in zijn kennis & kunde Heos Consulting ondertussen sinds 2018 op zijn expertise beroep kan doen i.h.k.v. herbestemmingsdossiers. 

 

Zijn specialisatie situeert zich onder meer in het inventariseren en waarderen van bouwkundig erfgoed. Op dossierniveau begeleidde Geert ons kantoor, HEOS Consulting, reeds bij de opmaak van bouwhistorische nota’s met inbegrip van onder meer archief- en literatuuronderzoek, cartografisch onderzoek, etc., de opmaak van beheersplannen incl. beheersmaatregelen en onderhoudslogboeken, beschermingsdossiers & beeldkwaliteitsplannen.

Britney Vanneste

assistentie

 

Britney studeerde vooraleerst toegepaste psychologie aan de VIVES te Kortrijk. Vervolgens startte zij in 2020 de opleiding Bedrijfsmanagement met specialisatie in financiën en het verzekeringswezen aan de Arteveldehogeschool te Gent. 

 

Sinds kort assisteert Britney ook HEOS Consulting uit interesse om het vakgebied dat aansluit bij haar studies beter te leren kennen.  Britney is met haar enthousiaste & gemotiveerde ingesteldheid evenals met een integere houding & communicatieve skills absoluut een potentiële collega om mee samen te werken in de toekomst.

 

Ook in haar vrije tijd engageert Britney zich op meerdere vlakken zoals het bespelen van een instrument, cultuur en natuur & is bijzonder leergierig zich verder op allerlei gebieden te ontplooien. Met deze dynamische houding aldus zeker passend binnen ons team !

 

Ook inzake het beleid (en transities) & overheidsinstanties volgt Griet nauwgezet alle wijzigingen in de wetgeving op, voor wat betreft zowel de Vlaamse Codex (cfr. alles gaande zorgkaders in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, sectoren voor kinderen en gezinnen, etc.; maar evenzeer onroerend erfgoed, duurzaamheid, toegankelijkheid publieke gebouwen, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) als op federaal niveau met onder meer de Codex Fiscaal Recht, brandveiligheid, etc. Ook alle nieuwste ontwikkelingen op vlak van bouwen in de zorg, systemen & zorgdomotica, etc. worden nauwgezet opgevolgd.