Diensten

Projectmanagement
Transitie overheidsbeleid
Finance
(Samenwerkings)modellen in de praktijk
Business analytics
Operations & strategy
Bouw
Innovation & diversification
Zorgstrategisch plan & (markt)onderzoek

Diensten

Projectmanagement
Transitie overheidsbeleid
Finance
(Samenwerkings)modellen in de praktijk
Business analytics
Operations & strategy
Bouw
Innovation & diversification
Zorgstrategisch plan & (markt)onderzoek

Projectmanagement

Heos biedt ondersteuning om een volledig project te managen doorheen het volledige proces.

 

 • Initiatiefase: onderzoek naar de haalbaarheid van het project, data analyse, (markt)onderzoek; bepalen welke actoren in een team of consortium belangrijk zijn (zowel intern als extern bv. expertencommissie, juristen, fiscalisten, architect,...); het draagvlak inschatten; bepalen van wat mogelijkse grenzen zijn in het project (bv. businessplan, subsidieverzoeken, etc.)
   
 • Definitiefase: bepalen welke de eisen en wensen aan het projectresultaat gekoppeld worden & welke richting geconcretiseerd en geobjectiveerd nagestreefd wordt o.b.v. criteria en een projectdefinitie
   
 • Ontwerp: begeleiding van de vertaalslag van de voorgaande fase(n) in concrete tools zoals bv. verfijning van het businessmodel en financieel plan, juridische constructies, flowcharts, site trees, etc. - i.f.v. bouw:  programma van eisen, ruimtelijke inplanting, schetsontwerpen, etc.
   
 • Voorbereidingsfase: opmaak van een draaiboek, instructies aan personeel, begeleiding aanbestedingen, etc.
   
 • Realisatiefase: begeleiding bij de effectieve uitwerking van het ontwerp en de voorbereidingsfase specifiek voor het te ontwikkelen project, d.i. businessontwikkeling, bouwontwikkeling, etc.  - constante betrokkenheid en aanwezigheid bij het aftoetsen van de deelfasen
   
 • Nazorg: project doen landen, opzetten van een helpdesk, opvolging van het projectresultaat, beschikbaarheid

Transitie overheidsbeleid

De dienst "transitie overheidsbeleid" impliceert
 

 • Up-to-date blijven van wijzigingen op zowel Vlaams als federaal niveau
   
 • Dewelke verwachtingspatronen er zijn naar de toekomst
   
 • Welke gevolgen deze impliceren met betrekking tot andere aspecten zoals bv. PPS, juridische constructies, fiscaliteit, etc.
   
 • Hoe men hier zodoende rekening kan houden i.f.v. de bestaanszekerheid en continuïteit
   
 • En hoe men deze transities net positief kan gaan aanwenden 
   
 • Congruenties tussen verschillende overheden en vernieuwende mogelijkheden (cfr. zorg en gezondheid, riziv, agentschap wonen, ruimtelijke ordening,...)

Finance

Finance is onder meer gebaseerd op
 

 • "Markt"gerelateerde aspecten (cfr. vraag & aanbod; overheidskader,...),
 • Bezettingsgraad en capaciteit,
 • Subsidies (werking- en personeel / persoonsvolgende financiering / remgeld en tussenkomsten mutualiteiten),
 • Prijszetting en inkomsten,
 • Kostenstructuur & kostprijscalculatie (evt. van de bestaande werking),
 • Projectie van de resultatenrekening,
 • Continuümoefening "efficiëntie" & "kwaliteit"
 • Prognose van het financieel plan op langere termijn,
 • Al dan niet bijkomende bouwkosten,
 • Financiering (PPS, huren/recht van opstal/erfpacht, infrastructuursubsidies, samenwerkingsverbanden tussen meerdere sectoren in de zorg, hypothecaire lening, kapitaalaflossingen en financiële kosten, etc.)
 • Investeringsbeslissing (payback, NCM, PI, IRR)
 • In uitbreiding een analyse van de financiële gezondheid (cfr. zie business analytics),

(Samenwerkings)modellen in de praktijk

Waarom samenwerken?

 • I.f.v. de cliënt, doorstroomtrajecten, kwaliteit,...
 • Schaalvergroting
 • Kostendelende motiveringen
 • Al dan niet fiscale voordelen
 • Specialisme vs brede zorg
 • etc.

Begeleiding van samenwerkingsmodellen

 • Binnen de bedrijfsvoering (vzw, bvba, cvba, cvba so, nv,...)
 • Splitsingen / fusies
 • Inzake de infrastructuur (PPS, recht van opstal, vereniging mede eigenaars, coöperatieve (al dan niet met sociaal oogmerk,...)
 • En de afweging van de kwaliteitsgebonden, de juridisch en de financiële/fiscale indicatoren

Business analytics

Business analytics impliceert
 

 • Onderzoek naar de financiële gezondheid en draagkracht (NBK, current & quick ratio, debiteuren-, leveranciers- en voorraadrotatie, cashflowvermogen, schuldgraad,...)
   
 • De evolutie over de voorbije jaren naar zowel financiële gegevens, maar evenveel naar cliënttevredenheid, personeelstevredenheid, etc.
   
 • In het verlengde de bezettingsgraad, capaciteit, en causaliteitsverbanden
   
 • De netto toegevoegde waarde, aandeel personeelskost en productiviteit, werkomstandigheden, personeelsbestand en CAO's, ziekteverzuim, algemeen welbevinden bij het personeel
   
 • Investeringen en ROI (return on investment)
   
 • Specifieke analyses inzake wachttijden (capacity unit measurement)
   
 • (Time Driven) Activity Based Costing
   
 • Het zorglandschap en de positionering ervan binnen een bepaalde regio

Operations & strategy

Flows & processen hebben betrekking op
 

 • Functiebeschrijvingen en takenpakketten
 • De processen tussen diensten en personeel
 • De procestijd en effectieve doorlooptijd
 • Wachttijden
 • ROI van optimalisatie in processen
 • Eventuele koppeling aan technologieën of inzetbaarheid van infrastructuur (cfr. kost/m2, personeelskost, afstanden, etc.) 
 • Cliënt- en patiënttevredenheid

Strategy heeft aandacht voor
 

 • Core business (bv. specialist vs brede zorg)
 • Zelf monitoren of uitbesteden
 • Flexibiliteit en inspelen op de vraag van de cliënt
 • (kostendelende) samenwerkingsverbanden
 • Extra generende inkomsten

Bouw

Programma van Eisen 
 

 • Onderzoek noden in de regio i.f.v. capaciteit
 • Wetgevende normeringen
 • Capaciteit en businessmodel gekoppeld aan financieel plan (bv. subsidies, inkomsten, kostenstructuur)
 • Integratie van flows & processen
 • Koppeling aan investeringsbeslissingen (payback, NCM, PI, IRR)

Stedenbouw
 

 • Wetgeving van de gewestplannen
 • BPA / RUP
 • Mogelijkheden en beperkingen i.f.v. PvE (programma van eisen)
 • Onderhandelingen en overleg
 • Koppeling aan waarde van de grondpositie

Innovation & diversification

Innovation & diversification kadert zich binnen
 

 • De ontschotting van de zorg
 • De inclusiegedachte
 • Het instellingsoverschrijdend werken over de muren heen
 • Visie op maatschappelijke en publieke functies, sociale verbinding, gezondheid (vs unilateraal 'zorg')
 • Verbreding in het publiek mits aandacht voor de eigen specialisaties
 • Vernieuwende modellen durven hanteren
 • Naast aanbodgericht denken de aandacht richten op de wensen van de cliënt - patiënt
 • Flexibiliteit integreren in de werking
 • Zich diversifiëren t.a.v. andere organisaties (cfr. toegevoegde waarden creëren)

Zorgstrategisch plan & (markt)onderzoek

De opmaak van een zorgstrategisch plan heeft betrekking op
 

 • Data analyse van algemene bevolkingsstatistieken in regio's met inbegrip van demografische cijfers, verhuisbewegingen, jobratio, etc.
 • Vraag en aanbod in specifieke regio's 
 • Afstemming op maatschappelijke noden in de toekomst
 • Parallel met de transitie in overheidskaders (cfr. Vlaams en federaal niveau)
 • Een swot analyse (strenghts, weaknesses, opportunities & threats)
 • Samenwerkingsverbanden (cfr. ontschotting in de zorg, integratie van meerdere diensten ten behoeve van de cliënt, doorlooptrajecten, etc.)