Diensten

Projectmanagement
Transitie overheidsbeleid
Finance
(Samenwerkings)modellen in de praktijk
Business analytics
Operations & strategy
Bouw
Innovation & diversification
Zorgstrategisch plan & (markt)onderzoek

Diensten

Projectmanagement
Transitie overheidsbeleid
Finance
(Samenwerkings)modellen in de praktijk
Business analytics
Operations & strategy
Bouw
Innovation & diversification
Zorgstrategisch plan & (markt)onderzoek

Projectmanagement

Heos biedt ondersteuning om een volledig project te managen doorheen het volledige proces:

 • Initiatiefase: onderzoek naar de haalbaarheid van het project, data analyse, (markt)onderzoek; bepalen welke actoren in een team of consortium belangrijk zijn (zowel intern als extern bv. expertencommissie, juristen, fiscalisten, architect,...); het draagvlak inschatten; bepalen van wat mogelijkse grenzen zijn in het project (bv. businessplan, subsidieverzoeken, etc.)
 • Definitiefase: bepalen welke de eisen en wensen aan het projectresultaat gekoppeld worden & welke richting geconcretiseerd en geobjectiveerd nagestreefd wordt o.b.v. criteria en een projectdefinitie
 • Ontwerp: begeleiding van de vertaalslag van de voorgaande fase(n) in concrete tools zoals bv. verfijning van het businessmodel en financieel plan, juridische constructies, flowcharts, site trees, etc. - i.f.v. bouw:  programma van eisen, ruimtelijke inplanting, schetsontwerpen, etc.
 • Voorbereidingsfase: opmaak van een draaiboek, instructies aan personeel, begeleiding aanbestedingen, etc.
 • Realisatiefase: begeleiding bij de effectieve uitwerking van het ontwerp en de voorbereidingsfase specifiek voor het te ontwikkelen project, d.i. businessontwikkeling, bouwontwikkeling, etc.  - constante betrokkenheid en aanwezigheid bij het aftoetsen van de deelfasen
 • Nazorg: project doen landen, opzetten van een helpdesk, opvolging van het projectresultaat, beschikbaarheid

Transitie overheidsbeleid

De dienst "transitie overheidsbeleid" impliceert

 • up to date blijven van wijzigingen op zowel Vlaams als federaal niveau
 • dewelke verwachtingspatronen er zijn naar de toekomst
 • welke gevolgen deze impliceren met betrekking tot andere aspecten zoals bv. PPS, juridische constructies, fiscaliteit, etc.
 • hoe men hier zodoende rekening kan houden i.f.v. de bestaanszekerheid en continuïteit
 • en hoe men deze transities net positief kan gaan aanwenden 
 • congruenties tussen verschillende overheden en vernieuwende mogelijkheden (cfr. zorg en gezondheid, riziv, agentschap wonen, ruimtelijke ordening,...)

Finance

Finance is onder meer gebaseerd op

 • "markt"gerelateerde aspecten (cfr. vraag & aanbod; overheidskader,...),
 • bezettingsgraad en capaciteit,
 • subsidies (werking- en personeel / persoonsvolgende financiering / remgeld en tussenkomsten mutualiteiten),
 • prijszetting en inkomsten,
 • kostenstructuur & kostprijscalculatie (evt. van de bestaande werking),
 • projectie van de resultatenrekening,
 • continuümoefening "efficiëntie" & "kwaliteit"
 • prognose van het financieel plan op langere termijn,
 • al dan niet bijkomende bouwkosten,
 • financiering (PPS, huren/recht van opstal/erfpacht, infrastructuursubsidies, samenwerkingsverbanden tussen meerdere sectoren in de zorg, hypothecaire lening, kapitaalaflossingen en financiële kosten, etc.)
 • investeringsbeslissing (payback, NCM, PI, IRR)
 • in uitbreiding een analyse van de financiële gezondheid (cfr. zie business analytics),
 • etc.

(Samenwerkings)modellen in de praktijk

Waarom samenwerken?

 • i.f.v. de cliënt, doorstroomtrajecten, kwaliteit,...
 • schaalvergroting
 • kostendelende motiveringen
 • al dan niet fiscale voordelen
 • specialisme vs brede zorg
 • etc.

Begeleiding van samenwerkingsmodellen

 • binnen de bedrijfsvoering (vzw, bvba, cvba, cvba so, nv,...)
 • splitsingen / fusies
 • inzake de infrastructuur (PPS, recht van opstal, vereniging mede eigenaars, coöperatieve (al dan niet met sociaal oogmerk,...)
 • en de afweging van de kwaliteitsgebonden, de juridisch en de financiële/fiscale indicatoren

Business analytics

Business analytics impliceert

 • onderzoek naar de financiële gezondheid en draagkracht (NBK, current & quick ratio, debiteuren-, leveranciers- en voorraadrotatie, cashflowvermogen, schuldgraad,...)
 • de evolutie over de voorbije jaren naar zowel financiële gegevens, maar evenveel naar cliënttevredenheid, personeelstevredenheid, etc.
 • in het verlengde de bezettingsgraad, capaciteit, en causaliteitsverbanden
 • de netto toegevoegde waarde, aandeel personeelskost en productiviteit, werkomstandigheden, personeelsbestand en CAO's, ziekteverzuim, algemeen welbevinden bij het personeel
 • investeringen en ROI (return on investment)
 • specifieke analyses inzake wachttijden (capacity unit measurement)
 • (Time Driven) Activity Based Costing
 • het zorglandschap en de positionering ervan binnen een bepaalde regio
 • etc.

Operations & strategy

Flows & processen hebben betrekking op

 • functiebeschrijvingen en takenpakketten
 • de processen tussen diensten en personeel
 • de procestijd en effectieve doorlooptijd
 • wachttijden
 • ROI van optimalisatie in processen
 • eventuele koppeling aan technologieën of inzetbaarheid van infrastructuur (cfr. kost/m2, personeelskost, afstanden, etc.) 
 • cliënt- en patiënttevredenheid
 • etc.

Strategy heeft aandacht voor

 • core business (bv. specialist vs brede zorg)
 • zelf monitoren of uitbesteden
 • flexibiliteit en inspelen op de vraag van de cliënt
 • (kostendelende) samenwerkingsverbanden
 • extra generende inkomsten
 • etc.

Bouw

Programma van Eisen 

 • onderzoek noden in de regio i.f.v. capaciteit
 • wetgevende normeringen
 • capaciteit en businessmodel gekoppeld aan financieel plan (bv. subsidies, inkomsten, kostenstructuur)
 • Integratie van flows & processen
 • koppeling aan investeringsbeslissingen (payback, NCM, PI, IRR)
 • etc.

Stedenbouw

 • wetgeving van de gewestplannen
 • BPA / RUP
 • mogelijkheden en beperkingen i.f.v. PvE (programma van eisen)
 • onderhandelingen en overleg
 • koppeling aan waarde van de grondpositie
 • etc

 

 

Innovation & diversification

Innovation & diversification kadert zich binnen

 • de ontschotting van de zorg
 • de inclusiegedachte
 • het instellingsoverschrijdend werken over de muren heen
 • visie op maatschappelijke en publieke functies, sociale verbinding, gezondheid (vs unilateraal 'zorg')
 • verbreding in het publiek mits aandacht voor de eigen specialisaties
 • vernieuwende modellen durven hanteren
 • naast aanbodgericht denken de aandacht richten op de wensen van de cliënt - patiënt
 • flexibiliteit integreren in de werking
 • zich diversifiëren t.a.v. andere organisaties (cfr. toegevoegde waarden creëren)
 • etc.

 

Zorgstrategisch plan & (markt)onderzoek

De opmaak van een zorgstrategisch plan heeft betrekking op

 • data analyse van algemene bevolkingsstatistieken in regio's met inbegrip van demografische cijfers, verhuisbewegingen, jobratio, etc.
 • vraag en aanbod in specifieke regio's 
 • afstemming op maatschappelijke noden in de toekomst
 • parallel met de transitie in overheidskaders (cfr. Vlaams en federaal niveau)
 • een swot analyse (strenghts, weaknesses, opportunities & threats)
 • samenwerkingsverbanden (cfr. ontschotting in de zorg, integratie van meerdere diensten ten behoeve van de cliënt, doorlooptrajecten, etc.)
 • etc.