Heos biedt advies op financieel, economisch, strategisch en operationeel vlak binnen alle geledingen van de social profit en gezondheidszorgsector.

Projecten

Research ontwikkeling zorgzone

Sector: Ziekenhuizen / Policlinic

Ten gevolge van fusies en groeperingen van bepaalde zorginstellingen onder één entiteit, komen voormalige zorgsites leeg te staan & stellen er zich vragen binnen steden en gemeenten om deze een...

Infrastructuurproject PmH & finance

Sector: Personen met een beperking

De laatste maanden ondernam de overheid heel wat initiatieven in het kader van infrastructuursubsidiëring voor personen met een beperking. Zo werd het Besluit van de Regering gepubliceerd inzake...

Eerstelijnsproject aan de kust

Sector: (Para) medische beroepen

Binnenkort volgt een nieuw project aan de kust ter ondersteuning van de zorgverstrekking op eerstelijnsniveau.

 

De stijgende vergrijzing zet zich verder door met een prognose tot 2,7...

Van Care&Cure model naar geïntegreerde zorg

Sector: Personen met een beperking

Enerzijds kennen we de beweging van exclusie naar segregatie tot integratie naar inclusie waarbij het afschermen van doelgroepen en het beschermende karakter van het zorgmodel reeds lange tijd...

Paramedisch centrum

Sector: (Para) medische beroepen

In het kader van een nieuw paramedisch centrum, werd eind 2017 het concept uitgewerkt voor de verschillende onderdelen in de infrastructuur met specifieke aandacht voor eerstelijnsfuncties. In het...

Adviesverlening Wet op Overheidsopdrachten

Sector: Aangepaste huisvesting

De regelgeving overheidsopdrachten wil de vrije mededinging waarborgen, om een zo goed mogelijke kwaliteit en prijs te verkrijgen in het kader van een gezond beheer en goed gebruik van...

M Decreet & een evoluerend innovatief kader

Sector: Kinderzorg

Het M decreet beoogt het inclusieve onderwijsmodel waarbij kinderen met specifieke zorgnoden binnen een reguliere schoolomgeving opgevangen kunnen worden. Het impliceert meteen een evoluerende...

Samenwerkingsverbanden & ontschotting in de zorg

Sector: Personen met een beperking

Meer en meer gaan zorgorganisaties samenwerken met partijen buiten hun eigen sector. Dit biedt tevens tal van voordelen, onder meer inzake kostensynergieën en complementariteit inzake een...

Minderjarigenwerking

Sector: Personen met een beperking

Vanuit historisch oogpunt situeert het MFC zich vaak op eenzelfde locatie als de school buitengewoon onderwijs. Echter zijn meerdere departementen betrokken in de huidige overheidsstructuur,...

Ondersteuning Publiek Private Samenwerking (PPS)

Sector: Personen met een beperking

De Publiek Private Samenwerking is een van de van de mogelijke instrumenten om publieke investeringen te realiseren. Bij een PPS werkt een overheid, of overheidsgerelateerde organisatie op basis...

Polikliniek

Sector: Ziekenhuizen / Policlinic

Op federaal niveau mag duidelijk zijn dat minister De Block heel wat transities binnen het overheidskader geïnitieerd heeft. Opvallende aanpassingen van de laatste jaren zijn de vele fusies die...

Inclusieve kinderopvang

Sector: Kinderzorg

Om een (inclusieve) kinderopvang te starten werd voorafgaandelijke onderzoek geleverd naar zowel de demografische evoluties in de regio, de bestaande opvangcapaciteit, de kenmerken van deze...

Antennewerking

Sector: Ziekenhuizen / Policlinic

Het RIZIV als federale instelling speelt een cruciale rol in de gezondheidszorg en uitkeringen. Binnen dit kader wordt beslist welke pathologieën in aanmerking komen voor terugbetalingen, en dit...

Zorgzame zone

Sector: Aangepaste huisvesting

Een zorgzame zone ent zich op het faciliteren van reguliere huisvesting en zorgvastgoed binnen eenzelfde dorpskern omgeven door maatschappelijke en eerstelijnsfuncties die zowel kinderen,...

Analysemodellen ter voorbereiding van masterplan

Sector: Personen met een beperking

Het organogram en de structuur van een organisatie is een gegeven dat historisch groeit. De medewerkers binnen de zorgsector werken met een gedrevenheid voor de cliënten binnen hun werktijden....

Innovation models

Sector: Ziekenhuizen / Policlinic

Een groot deel van de ziekenhuisinfrastructuur kwam sinds het millennium verouderd te staan waarbij heel wat besturen beslisten om hun gebouwen aan te passen aan de moderne eisen van deze tijd....

Inclusieve woonprojecten in het aanbod van vzw's

Sector: Personen met een beperking

De inclusiebeweging vindt reeds enige jaren ingang wat terug te vinden is in het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van 2007. Ook inzake huisvesting kiezen mensen met een...

Potentieel binnen erfgoed

Sector: Aangepaste huisvesting

Bepaalde sites en gebouwen, geklasseerd op de inventaris onroerend erfgoed, bieden een apart potentieel in het kader van zorg. Vooraleerst biedt het domein waarop het onroerend erfgoed gelegen is...

Ouderprojecten

Sector: Personen met een beperking

Wanneer jongvolwassenen uitstromen van de minderjarigenwerking staat men voor de keuze welke weg men vervolgens wil gaan inslaan. Ten gevolge van de persoonsvolgende financiering is ook veel...

Co housing

Sector: Aangepaste huisvesting

Nieuwe woonvormen doen reeds enige tijd meer en meer hun intrede. Ook minister Homans opent wegen om hieromtrent een beter afgestemd wetgevend kader te creëren. 

 

Het principe van cohousing...

Jeugdverblijven onder label A+

Sector: Tijdelijke verblijven

Sinds 2004 werkt de afdeling Toerisme voor Allen van Toerisme Vlaanderen aan de doelstellingen van het decreet Toerisme voor Allen. De missie van de afdeling bestaat erin om zoveel mogelijk...

Nieuw wzc & herstelverblijf

Sector: Ouderenzorg

De bouwwerken van een nieuw woonzorgcentrum en herstelverblijf zijn in volle ontwikkeling. Huidige bewoners kunnen binnenkort verhuizen naar een volledig nieuw afgewerkt woonzorgcentrum. In...

Project op maat

Sector: Aangepaste huisvesting

Samen met verschillende organisaties sloegen we de handen in elkaar een project op maat op te zetten. Binnen het huidige woonbeleid in de stad zoekt men passende oplossingen om vraag & aanbod naar...

Inclusief wonen in samenwerking met zorgpartners

Sector: Personen met een beperking

Op vraag van ouders en in samenwerking met de VAPH sector vertaalt het proces zich in verdere concrete ontwikkelingen naar een inclusief en kleinschalig woonproject. Heos ondersteunt het proces in...