Masterplan DVC H Hart Deinze

Een Masterplan integreert alle noodzakelijke elementen t.a.v. de subsidiërende Overheid om een nieuwbouw- of renovatieproject te motiveren en verantwoorden. Het DVC Heilig Hart kan beroepen op de ondersteuning van Heos Consulting bij de vraagverheldering en de opbouw van de structuur, evenals de concrete invulling van een degelijk dossier.

 

Onder meer wordt een Programma van Eisen afgetoetst op beleidsniveau met de Stad. Het instrument is een bundeling van alle bebouwbare oppervlakten een zorgorganisatie nodig heeft, dit binnen de verschillende wettelijke contouren, én op basis van de eigenlijke werking & doelgroep, aangevuld door complementaire onderzoeken waaronder een zorgstrategisch plan, een bouwfysische analyse, e.d.m. De integratie van de verschillende studies leidt tot verschillende mogelijke inplantingsscenario’s i.f.v. verdere beleidsmatige aftoetsing op het niveau van de Raad van Bestuur, lokaal gemeentelijk / stedelijk niveau en al dan niet provinicaal niveau (cfr. bv. PRUP), Vlaams niveau (cfr. VIPA), etc.

 

In het verlengde verlenen zich bovendien nauwe samenwerkingen met onder meer architecten en ingenieurs in studies inzake de huidige bouwfysische staat naar duurzaamheid en stabiliteit teneinde een financiële analyse te maken naar behoud dan wel nieuwbouw. Ook de rol van stakeholders kan een invloed uitoefenen op de richting van het Masterplan indien meerdere Raden van Bestuur & verschillende departementen betrokken zijn (cfr. AGION/VIPA).

 

Complementaire financiële studies en een onderbouwd zorgstrategisch plan zijn belangrijke componenten die het Masterplan mee richting geven, voortdurend in afstemming met alle verschillende beleidsmatige aspecten en stakeholders enerzijds & de architecturale als stabliteitsonderzoeken en studies technieken & duurzaamheid anderzijds. Bovendien bepaalt de wetgeving mee de financiële haalbaarheid waar de wachtlijsten t.g.v. de Persoonsvolgende Financiering de inkomsten beïnvloeden, de banken minder waarborg genieten vanuit de Overheid, de voorzieningen hedentendage slechts op forfaittaire basis én dit op termijn betalingen ontvangen, er meer en meer ook rond autofinanciering & ethisch beleggen nagedacht dient te worden, etc.

 

Een eerste inplantings- en volumestudie werd door Heos Consulting opgeleverd, rekening houdend met de VIPA normen, de stedenbouwkundige wetgeving, de wateroverstromingsgevoeligheid op de site, de wettelijke afstanden i.h.k.v. de brandveiligheid en deze tot de gewestweg (Wegen&Verkeer) als de natuurzone (Agentschap Natuur en Bos), etc.  zodoende een zekere 1ste financiële raming te kunnen distilleren.