Laagvariabele zorg in de praktijk

28 Juni 2018

Vanaf 2019 geldt voor 57 patiëntengroepen met ernstgraad 1 of 2 een 'Global Payment with Standardization' (GPS systeem). In een eerste fase enkel voor honoraria. Bedoelilng is te komen tot een globaam prospectief bedrag per opname dat de geneeskundige verstrekkingen en het Budget Financiële Middelen dekt. Voor alle geselecteerde verblijven per patiëntengroep geldt de mediaan als basis van het globaal prospectief bedrag. De globale honorariamassa wordt herverdeeld.

 

Vervolgens heeft een 'primaire' verdeling van het globale bedrag plaats tussen zorgverleners waarvan een deel naar de groepen zorgverleners van de specialiteit(en) gaat overeenkomstig de nomenclatuurcode. 'Secundair' gebeurt dan een verdeling van de honoraria van de 'primaire' zorgverleners volgens bestaande of nog te sluiten overeenkomsten in de ziekenhuizen. 

 

De huidige principes voor ereloonsupplementen blijven van toepassing voor prestaties vergoed via het globaal prospectief bedrag per opname. Wel mag de berekeningsbasis - de waarde van de effectief uitgevoerde honoraria waarvoor effectief supplementen worden gevraagd - niet hoger liggen dan het deel van de honoraria binnen het globaal perspectief bedrag (d.i. tot 31.012.19 niet hoger dan 115%).

 

Tegelijk met de invoering van GPS worden de referentiebedragen geschrapt.

 

Meer lezen: Artsenkrant, 21.06.18, auteur: Geert Verrijken