Van Care&Cure model naar geïntegreerde zorg

Enerzijds kennen we de beweging van exclusie naar segregatie tot integratie naar inclusie waarbij het afschermen van doelgroepen en het beschermende karakter van het zorgmodel reeds lange tijd voorbij gestreefd is. Daarenboven merken we een gelijklopende beweging waarbij specifieke care & cure modellen plaats maken voor ontschotting van de zorg in termen van 'ontkokerde' zorg ten behoeve van een geïntegreerd model. Het ambulante model ondervangt het residentiële zorgmodel zoveel als mogelijk. 

 

Ook de klemtoon op (fysieke/geestelijke) gezondheid versus deze unilateraal op 'ziekte en handicap' is het beeld van de toekomst dat wordt aangehangen. Het algemeen hedendaagse en toekomstige concept impliceert immers dat kwaliteitsverhoging kostenreducerend werkt voor de maatschappij. Recent kwam de Christelijke Mutualiteit in de media waarbij men zich niet langer een ziekenfonds noemt maar ook een gezondheidsfonds. In de specialist konden we lezen dat de financiële dynamiek van het vernieuwde gezondheidszorgsysteem (vooruitzicht 2030) zich focust op het gezond houden van de bevolking of in termen van een basissalaris vermeerderd met een soort 'dividend' voor de artsen en zorgverstrekkers in een regio dat gemiddeld 'gezonder' wordt (dd 19 juni 18).   

 

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld het letterlijk afbreken van instellingsmuren ten behoeve van een integratie in het straatbeeld waarbij het domein tevens opengesteld wordt voor het publiek & er naast de gespecialiseerde zorg, niet alleen eerstelijnsfuncties maar tevens zelfs algemene publieke facilitaire functies complementair worden opgenomen. Dit concept wordt ook geopperd bij entiteiten buiten de specifieke 'zorg'organisaties. Zo ook vertrekkend vanuit diverse aangepaste private als sociale woonvormen ten einde deze evenwichtig te combineren met facilitaire en ambulante zorgfuncties binnen een synergetisch model wordt geïntegreerde zorg opgevat binnen de vorm van 'levenslang 'meegroei'wonen'.

 

Waar de visie vooruitstrevend is, kent de vertaalslag naar de praktijk een zekere complexiteit. Kunnen alle dienstverleningen geïntegreerd worden in één en dezelfde vzw? Wordt er parallel een andere vennootschapsvorm opgericht? Gaat men een kostendelende vereniging aan of integreren meerdere vzw's samen in één vzw met een specifieke doelstelling? Welke impact zal de nieuwe vzw wetgeving kennen? Welke businessmodellen dienen gesimuleerd te worden? In welke mate zouden bepaalde businessmodellen al dan niet kunnen leiden tot 'marktverstoring'? Wat is de hoogte van het behoud van het 'sociale exploitatiemodel' versus 'vermarkting'? Geldt er bijgevolg geen afhankelijkheidsrisico van het zorgmodel ten aanzien van de complementaire functies? Welke fiscale implicaties zijn er? Heos begeleidt (zorg)organisaties bij de uitbouw van het exploitatieplan enerzijds en desgevallend in concreto het bouwprogramma.