Potentieel binnen erfgoed

Bepaalde sites en gebouwen, geklasseerd op de inventaris onroerend erfgoed, bieden een apart potentieel in het kader van zorg. Vooraleerst biedt het domein waarop het onroerend erfgoed gelegen is vaak heel wat mogelijkheden naar dagbesteding, hippotherapie, een koppeling met healing evironment, etc., bijvoorbeeld een kasteeldomein of een authentieke vierkantshoeve. Ook binnen de dichtbebouwde gemeente- en stadskernen ligt onroerend erfgoed vaak op een groter domein, bv. in het geval van een brouwerijproject dat bij een eerste haalbaarheidsstudie begeleid werd.

 

Echter hanteert het agentschap onroerend erfgoed een eigen instrumentarium en gezien erfgoed ook ruimtelijk verankerd is, dient daarnaast het stedenbouwkundig beleid opgenomen te worden. Een congruentie tussen deze overheden enerzijds en het faciliteren van een project mits aandacht voor voldoende toegankelijkheid en mobiliteit, vergt op zijn beurt gegrond overleg. Voor het dossier op het kasteeldomein diende bv. een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt te worden om bepaalde functies en bebouwing toe te kunnen laten. 

 

De infrastructuur is op zijn beurt in de meeste gevallen sterk verouderd en weinig toegankelijk. Bepaalde aspecten, architecturaal en/of industrieel archeologisch, dienen behouden te blijven gezien de belangrijke erfgoedwaarde. Dit neemt echter niet weg dat, mits een creatieve architect, er heel mooie zaken kunnen ontwikkeld worden binnen de infrastructuur, al dan niet met een moderne toets.

 

Heos neemt de adviserende rol op bij de opmaak van het financieel plan, het exploitatie- en businessmodel, diversificatie, innovatie en optimalisatie, de aanvraag voor subsidies, de onderhandelingen met organisaties, etc.