Inclusieve woonprojecten in het aanbod van vzw's

De inclusiebeweging vindt reeds enige jaren ingang wat terug te vinden is in het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van 2007. Ook inzake huisvesting kiezen mensen met een beperking niet altijd om in het institutionele kader te verblijven maar wenst men inclusieve woonprojecten te betrekken in de stad.

 

Een laatste aspect betreft de wachtlijsten met als gekende leuze "in wachtlijst kan je niet wonen". Veel heeft ook betrekking op de toekenning van de budgetten. VAPH voorzieningen evolueren dan ook mee in het creëren van een gevarieerd aanbod. Personen met een grotere zorgzwaarte hebben baat bij een leefgroepwerking waar tevens de medische diensten, het economaat, etc. dichtbij gelegen zijn. Anderzijds is self empowerment en participatie in de maatschappij voor bepaalde doelgroepen zeker ook aangewezen.

 

In ondersteuning van een vzw werkte Heos een model uit, op basis van een programma van eisen zodoende kwaliteitsvol wonen garant staat. Complementair werd het financieel plan uitgewerkt, met inbegrip van de pistes kopen versus recht van opstal.