Co housing

Nieuwe woonvormen doen reeds enige tijd meer en meer hun intrede. Ook minister Homans opent wegen om hieromtrent een beter afgestemd wetgevend kader te creëren. 

 

Het principe van cohousing is gestoeld op 'gemeenschappelijk wonen waarbij iedereen wel zijn eigen woning heeft maar de mindset er wel in bestaat bepaalde zaken gemeenschappelijk te doen, bv. groenonderhoud, samen koken, ontmoetingsruimte, etc.

 

Naar schaalgrootte betreft dit steeds een 25 – 35tal woningen, zowel voor alleenstaanden als voor gezinnen. De meeste cohousingprojecten staan ook open voor een aantal personen met een zorgvraag.

 

De juridische constructie is een coöperatieve,  al dan niet met grond in eigendom, erfpacht of recht van opstal. Een coöperatieve biedt bovendien bepaalde voordelen waaronder kostensynergie, vlottere in- en uitstap t.g.v. het roerend goed, gunstig scenario inzake meerwaardebelasting, etc. 

 

Bepaalde grondposities verlenen zich specifiek naar dergelijke vormen van groepswonen. Momenteel neemt Heos een haalbaarheidsstudie op inzake verschillende specifieke grondposities in een regio.