Adviesverlening Wet op Overheidsopdrachten

De regelgeving overheidsopdrachten wil de vrije mededinging waarborgen, om een zo goed mogelijke kwaliteit en prijs te verkrijgen in het kader van een gezond beheer en goed gebruik van overheidsgelden. Het impliceert bovendien een algemene toegang tot de overheidsmarkt en een gelijke behandeling van alle kandidaten in functie van een zo objectief mogelijke keuze. Basisbeginselen impliceren onpartijdigheid van de aanbestedende overheid, gebod op vertrouwelijkeheid met het oog op het verloop van de mededinging in de gunningsprocedure en de bescherming door de aanbestedende overheid van vertrouwelijke informatie.

 

Samen met advocaten en de bedrijfsrevisor vormt Heos een team ter ondersteuning van de aanbestedende overheid inzake de opmaak van het bestek en de gunningscriteria. Complementair wordt onafhankelijk advies geboden aangaande de regelmatigheid, betrouwbaarheid, financieel economische draagkracht en technische kwaliteit van de kandidaten in het kader van de expertencommissie en jurering. Naast de selectie van de geschikte kandidaat wordt het proces verder ondersteund in de realisatie van het project.